Cổng công khai y tế
Hóa chất
Hóa chất:
43.811
 • Khoảng giá 0 - 5 triệu
  30.114
  (TBYT)
 • Khoảng giá 5 triệu - 10 triệu
  7.330
  (TBYT)
 • Khoảng giá 10 triệu - 20 triệu
  4.058
  (TBYT)
 • Khoảng giá trên 20 triệu
  2.309
  (TBYT)
STT Tên hóa chất mời thầu Mã sản phẩm Hãng chủ sở hữu Đơn giá trúng thầu (VNĐ)
1 2.000.000
2 1.500.000
3 2.000.000
4 1.000.000
5 2.290.000
6 1.500.000
7 20.000
8 5.000.000
9 11.000.000
10 2.000.000
11 2.000.000
12 5.000.000
13 5.000.000
14 10.000.000
15 2.000.000
16 65.000
17 4.200.000
18 1.800.000
19 12.000.000
20 50.000
Tổng số bản ghi: 43.811